0915.793.055

Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY TRẦN ANH QUÂN

THẦY TRẦN ANH QUÂN

Đã thực hiện nhiều dự án thông tin, tri thức, websites, Digital Marketing trong và ngoài nước.
Am hiểu việc ứng dụng các nền tảng công nghệ, platform khác nhau để kiến tạo, tối ưu các giá trị cho khách hàng và doanh nghiệp.