0915.793.055

Tel: 08 38239718 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY ĐẶNG NGỌC BÌNH

THẦY ĐẶNG NGỌC BÌNH

Chuyên Gia WordPress,  Sáng lập Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ IDEX Cử Nhân Khoa CNTT - ĐH Khoa Học Tự Nhiên,  Thầy từng làm Software Engineer tại Harvey Nash Viet Nam Co.,Ltd .