0915.793.055

Tel: 08 38239718 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY BÙI QUANG VĨNH

THẦY BÙI QUANG VĨNH

Ts.University of South Australia, MBA, CFVG, BA, Hanoi National Economic University, Marketing Giảng dạy, đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng quản lý, IMC & IC