0915.793.055

Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY BÙI QUANG VĨNH

THẦY BÙI QUANG VĨNH

Ts.University of South Australia, MBA, CFVG, BA, Hanoi National Economic University, Marketing Giảng dạy, đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng quản lý, IMC & IC