0915.793.055

Tel: 08 38239718 academy@vietnammarcom.edu.vn

Chính Sách Ưu Đãi Học Phí

Khóa 04 Khai giảng: 21/3/2019

Học tối 3,5 – 18h20 -20h30

 

 Khóa 84  Khai giảng: 24/4/2019

Học tối 2,4,6 –  18h20 -20h30

 

Khóa 57  Khai giảng: 15/5/2019

Học tối 2,4,6-  18h20 -20h30

 

 Khóa 55 Khai giảng: 18/4/2019

Học tối 3,5,7 –  18h20 -20h30

 

 Khóa 46 Khai giảng: 20/03/2019

Học tối 2,4,6-  18h20 -20h30

 

 Khóa 75 Khai giảng: 23/3/2019

Học sáng T7 & CN  –  9h00 -11h30

 

 Khóa 37 Khai giảng: 30/3/2019

Học sáng T7 & CN  –  9h00 -11h30

 

 Khóa 72 Khai giảng: 17/4/2019

Học tối 2,4,6 –  18h20 -20h30

 

 

 

 

K4 Khai giảng:

21/03/2019

Học tối 3,5- 18h20 -20h30

K84 Khai giảng:

24/4/2019

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

K55 Khai giảng:

18/04/2019

Học tối 3,5,7- 18h20 -20h30

K57 Khai giảng:

15/05/2019

Học tối 2,4,6- 18h20 -20h30

K46 Khai giảng:

20/03/2019

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

K75 Khai giảng:

23/03/2019

Học sáng T7 &CN  – 9h00 -11h30

 

K37 Khai giảng:

30/3/2019

Học sáng T7 & CN – 09h00 -11h30

K72 Khai giảng:

17/04/2019

Học tối2,4,6- 18h20 -20h30

……………………..