0915.793.055

Tel: 08 38239718 academy@vietnammarcom.edu.vn

Chính Sách Ưu Đãi Học Phí

 Khai giảng: Liên hệ

 

 Khóa 85  Khai giảng: 23/7/2019

Học tối 3,5,7-  18h20 -20h30

 

Khóa 58  Khai giảng: 25/7/2019

Học tối 3,5,7-  18h20 -20h30

 

 Khóa 56 Khai giảng: 2/8/2019

Học tối 2,4,6 –  18h20 -20h30

 

 Khóa 48 Khai giảng: 7/8/2019

Học tối 2,4,6-  18h20 -20h30

 

 Khóa 78 Khai giảng: 19/7/2019

Học tối 2,4,6  –  18h20 -20h30

 

 Khóa 38 Khai giảng: 6/7/2019

Học sáng T7 & CN  –  9h00 -11h30

 

 Khóa 74 Khai giảng: 10/9/2019

Học tối 3,5,7 –  18h20 -20h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khai giảng:

Liên hệ

 

K85 Khai giảng:

23/7/2019

Học tối 3,5,7 – 18h20 -20h30

K56 Khai giảng:

2/8/2019

Học tối 2,4,6- 18h20 -20h30

K58 Khai giảng:

25/7/2019

Học tối 3,5,7- 18h20 -20h30

K48 Khai giảng:

7/8/2019

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

K78 Khai giảng:

19/07/2019

Học tối 2,4,6  – 18h20 -20h30

 

K38 Khai giảng:

6/7/2019

Học sáng T7 & CN – 09h00 -11h30

K74 Khai giảng:

10/9/2019

Học tối3,5,7- 18h20 -20h30

……………………..