0915.793.055

Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn

Chính Sách Ưu Đãi Học Phí

 Khai giảng: Liên hệ

 

 Khóa 87  Khai giảng: 15/11/2019

Học tối 2,4,6-  18h20 -20h30

 

Khóa 60  Khai giảng: 12/11/2019

Học tối 3,5,7-  18h20 -20h30

 

 Khóa 57 Khai giảng: 21/11/2019

Học tối 3,5,7 –  18h20 -20h30

 

 Khóa 50 Khai giảng: 27/11/2019

Học tối 2,4,6-  18h20 -20h30

 

 Khóa 82 Khai giảng: 21/11/2019

Học tối 3,5,7  –  18h20 -20h30

 

 Khóa 41 Khai giảng: 09/11/2019

Học sáng T7&CN  –  9h00 -11h30

 

 Khóa 75 Khai giảng: 7/11/2019

Học tối 3,5,7 –  18h20 -20h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khai giảng:

Liên hệ

 

K87 Khai giảng:

15/11/2019

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

K57 Khai giảng:

21/11/2019

Học tối 3,5,7 – 18h20 -20h30

K59 Khai giảng:

12/11/2019

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

K50 Khai giảng:

27/11/2019

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

K82 Khai giảng:

21/11/2019

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

 

K41 Khai giảng:

09/11/2019

Học sáng T7&CN – 9h00 -11h30

K75 Khai giảng:

7/11/2019

Học tối3,5,7- 18h20 -20h30

……………………..