0915.793.055

Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn

Chính Sách Ưu Đãi Học Phí

 Khai giảng: Liên hệ

 

 Khóa 88  Khai giảng: 7/1/2020

Học tối 3,5,7-  18h20 -20h30

 

Khóa 61  Khai giảng: 08/01/2020

Học tối 2,4,6-  18h20 -20h30

 

 Khóa 58 Khai giảng: 06/02/2020

Học tối 3,5,7 –  18h20 -20h30

 

 Khóa 50 Khai giảng: 12/2/2020

Học tối 2,4,6-  18h20 -20h30

 

 Khóa 82 Khai giảng: 17/12/2019

Học tối 3,5,7  –  18h20 -20h30

 

 Khóa 42 Khai giảng: 04/01/2020

Học sáng T7&CN  –  9h00 -11h30

 

 Khóa 76 Khai giảng: 11/02/2020

Học tối 3,5,7 –  18h20 -20h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khai giảng:

Liên hệ

 

K88 Khai giảng:

7/1/2020

Học tối 3,5,7 – 18h20 -20h30

K58 Khai giảng:

06/02/2020

Học tối 3,5,7 – 18h20 -20h30

K61 Khai giảng:

08/01/2020

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

K50 Khai giảng:

12/2/2020

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

K82 Khai giảng:

17/12/2019

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

 

K42 Khai giảng:

04/01/2020

Học sáng T7&CN – 9h00 -11h30

K76 Khai giảng:

11/02/2020

Học tối3,5,7- 18h20 -20h30

……………………..