0915.793.055

Tel: 08 38239718 academy@vietnammarcom.edu.vn

Chính Sách Ưu Đãi Học Phí

Khóa 2017 Khai giảng: 20/9/2017

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

 Khóa 75  Khai giảng: 06/10/2017

Học tối 2,4,6 –  18h20 -20h30

 

Khóa 49 Khai giảng: 24/9/2017

Học tối 3,5,7 –  18h20 -20h30

 

 Khóa 49 Khai giảng: 19/09/2017

Học tối 3,5,7 –  18h20 -20h30

 

 Khóa 39 Khai giảng: 31/08/2017

Học tối 3,5,7 –  18h20 -20h30

 

 Khóa 58 Khai giảng: 23/08/2017

Học tối 2,4,6-  18h20 -20h30

 

 Khóa 31 Khai giảng: 09/09/2017

Học sáng T7, CN –  9h20 -11h30

 

 Khóa 66 Khai giảng: 19/10/2017

Học tối 3,5,7 –  18h20 -20h30

K2017 Khai giảng:

20/09/2017

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

K75 Khai giảng:

06/10/2017

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

K49 Khai giảng:

19/09/2017

Học tối 3,5,7 – 18h20 -20h30

K49 Khai giảng:

24/8/2017

Học tối 3,5,7 – 18h20 -20h30

K39 Khai giảng:

31/08/2017

Học tối 3,5,7 – 18h20 -20h30

K58 Khai giảng:

23/08/2017

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

K31 Khai giảng:

09/09/2017

Sáng T7, CN – 9h00 – 11h30

K66 Khai giảng:

19/10/2017

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

……………………..