0915.793.055

Tel: 08 38239718 academy@vietnammarcom.edu.vn

Chính Sách Ưu Đãi Học Phí

Khóa 02 Khai giảng: 10/4/2018

Học tối 3,5,7 – 18h20 -20h30

 Khóa 78  Khai giảng: 16/05/2018

Học tối 2,4,6 –  18h20 -20h30

 

Khóa 52 Khai giảng: 10/05/2018

Học tối 3,5,7 –  18h20 -20h30

 

 Khóa 51 Khai giảng: 10/05/2018

Học tối 3,5,7 –  18h20 -20h30

 

 Khóa 41 Khai giảng: 21/03/2018

Học tối 2,4,6 –  18h20 -20h30

 

 Khóa 64 Khai giảng: 11/04/2018

Học Tối 3,5,7 –  18h20 -20h30

 

 Khóa 33 Khai giảng: 14/04/2018

Học sáng T7, CN –  9h00 -11h30

 

 Khóa 67 Khai giảng: 12/04/2018

Học tối 3,5,7 –  18h20 -20h30

K2 Khai giảng:

10/04/2018

Học tối 3,5,7- 18h20 -20h30

K78 Khai giảng:

16/05/2018

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

K51 Khai giảng:

10/05/2018

Học tối 3,5,7 – 18h20 -20h30

K52 Khai giảng:

10/05/2018

Học tối 3,5,7 – 18h20 -20h30

K41 Khai giảng:

21/03/2018

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

K64 Khai giảng:

11/04/2018

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

K33 Khai giảng:

14/04/2018

Sáng T7, CN – 9h00 – 11h30

K67 Khai giảng:

12/04/2018

Học tối3,5,7 – 18h20 -20h30

……………………..