0915.793.055

Tel: 08 38239718 academy@vietnammarcom.edu.vn

Chính Sách Ưu Đãi Học Phí

Khóa 03 Khai giảng: 02/07/2018

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

 

 Khóa 78  Khai giảng: 16/05/2018

Học tối 2,4,6 –  18h20 -20h30

 

Khóa 52 Khai giảng: 10/05/2018

Học tối 3,5,7 –  18h20 -20h30

 

 Khóa 51 Khai giảng: 10/05/2018

Học tối 3,5,7 –  18h20 -20h30

 

 Khóa 42 Khai giảng: 05/06/2018

Học tối 3,5,7-  18h20 -20h30

 

 Khóa 66 Khai giảng: 05/06/2018

Học Tối 3,5,7 –  18h20 -20h30

 

 Khóa 34 Khai giảng: 16/06/2018

Học sáng T7, CN –  9h00 -11h30

 

 Khóa 68 Khai giảng: 06/06/2018

Học tối 2,4,6 –  18h20 -20h30

 

K3 Khai giảng:

02/07/2018

Học tối 2,4,6- 18h20 -20h30

K78 Khai giảng:

16/05/2018

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

K51 Khai giảng:

10/05/2018

Học tối 3,5,7 – 18h20 -20h30

K52 Khai giảng:

10/05/2018

Học tối 3,5,7 – 18h20 -20h30

K42Khai giảng:

05/06/2018

Học tối 3,5,7 – 18h20 -20h30

K66 Khai giảng:

05/06/2018

Học tối 3,5,7 – 18h20 -20h30

K34 Khai giảng:

16/06/2018

Sáng T7, CN – 9h00 – 11h30

K68 Khai giảng:

06/06/2018

Học tối2,4,6 – 18h20 -20h30

……………………..