0915.793.055

Tel: 08 38239718 academy@vietnammarcom.edu.vn

Chính Sách Ưu Đãi Học Phí

Khóa 04 Khai giảng: 09/08/2018

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

 

 Khóa 79  Khai giảng: 9/8/2018

Học tối 3,5,7 –  18h20 -20h30

 

Khóa 53 Khai giảng: 01/08/2018

Học tối 2,4,6 –  18h20 -20h30

 

 Khóa 52 Khai giảng: 22/08/2018

Học tối 2,4,6 –  18h20 -20h30

 

 Khóa 43 Khai giảng: 12/09/2018

Học tối 2,4,6-  18h20 -20h30

 

 Khóa 68 Khai giảng: 11/08/2018

Học Sáng T7&CN –  9h00 -11h30

 

 Khóa 35 Khai giảng: 21/8/2018

Học tối 3,5,7 –  18h20 -20h30

 

 Khóa 69 Khai giảng: 18/09/2018

Học tối 3,5,7 –  18h20 -20h30

 

K4 Khai giảng:

09/08/2018

Học tối 3,5,7- 18h20 -20h30

K79 Khai giảng:

9/8/2018

Học tối 3,5,7 – 18h20 -20h30

K52 Khai giảng:

22/08/2018

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

K53 Khai giảng:

01/08/2018

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

K43 Khai giảng:

12/09/2018

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

K68 Khai giảng:

11/08/2018

Học sáng T7& CN – 09h00 -11h30

 

K35Khai giảng:

21/8/2018

Học tối3,5,7- 18h20 -20h30

K69 Khai giảng:

18/09/2018

Học tối3,5,7- 18h20 -20h30

……………………..