0915.793.055

Tel: 08 38239718 academy@vietnammarcom.edu.vn

Chính Sách Ưu Đãi Học Phí

Khóa 02 Khai giảng: 22/11/2017

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

 Khóa 75  Khai giảng: 12/12/2017

Học tối 3,5,7 –  18h20 -20h30

 

Khóa 50 Khai giảng: 15/11/2017

Học tối 2,4,6 –  18h20 -20h30

 

 Khóa 49 Khai giảng: 19/10/2017

Học tối 3,5,7 –  18h20 -20h30

 

 Khóa 39 Khai giảng: 15/11/2017

Học tối 2,4,6 –  18h20 -20h30

 

 Khóa 58 Khai giảng: 18/11/2017

Học sáng T7, CN –  9h00 -11h30

 

 Khóa 31 Khai giảng: 25/11/2017

Học sáng T7, CN –  9h00 -11h30

 

 Khóa 66 Khai giảng: 22/12/2017

Học tối 2,4,6 –  18h20 -20h30

K2017 Khai giảng:

22/11/2017

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

K76 Khai giảng:

12/12/2017

Học tối 3,5,7 – 18h20 -20h30

K50 Khai giảng:

20/12/2017

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

K50 Khai giảng:

15/11/2017

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

K40 Khai giảng:

15/11/2017

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

K60 Khai giảng:

18/11/2017

Học sáng T7. CN – 9h00 -11h30

K32 Khai giảng:

25/11/2017

Sáng T7, CN – 9h00 – 11h30

K67 Khai giảng:

22/12/2017

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

……………………..