0915.793.055

Tel: 08 38239718 academy@vietnammarcom.edu.vn

Chính Sách Ưu Đãi Học Phí

 Khai giảng: Liên hệ

 

 Khóa 84  Khai giảng: 10/6/2019

Học tối 2,4,6 –  18h20 -20h30

 

Khóa 58  Khai giảng: 08/8/2019

Học tối 3,5,7-  18h20 -20h30

 

 Khóa 55 Khai giảng: 06/6/2019

Học tối 3,5,7 –  18h20 -20h30

 

 Khóa 47 Khai giảng: 11/06/2019

Học tối 3,5,7-  18h20 -20h30

 

 Khóa 77 Khai giảng: 22/6/2019

Học sáng T7,CN  –  9h00 -11h30

 

 Khóa 38 Khai giảng: 15/6/2019

Học sáng T7 & CN  –  9h00 -11h30

 

 Khóa 73 Khai giảng: 12/6/2019

Học tối 2,4,6 –  18h20 -20h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khai giảng:

Liên hệ

 

K84 Khai giảng:

10/6/2019

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

K55 Khai giảng:

06/06/2019

Học tối 3,5,7- 18h20 -20h30

K58 Khai giảng:

08/8/2019

Học tối 3,5,7- 18h20 -20h30

K47 Khai giảng:

11/06/2019

Học tối 3,5,7 – 18h20 -20h30

K77 Khai giảng:

22/06/2019

Học sáng T7,CN  – 9h00 -11h30

 

K38 Khai giảng:

15/6/2019

Học sáng T7 & CN – 09h00 -11h30

K73 Khai giảng:

12/6/2019

Học tối2,4,6- 18h20 -20h30

……………………..